Sähköverkon liittymismaksut suurjänniteliittymät 110 kV

Voimassa 1.1.2012 alkaen

110 kV:n liittymien liittymismaksu perustuu verkkoon liittämisestä verkonhaltijalle koituviin liittämisrakenta- mis- ja muihin mahdollisiin kyseisen liittyjän liittämisestä välittömästi aiheutuneisiin kustannuksiin sekä kapasi- teettivarauksen aiheuttamiin kustannukseen. Kapasiteet- tivarauksella tarkoitetaan liittyjän käyttöön varattua 110 kV:n siirtokapasiteettia.

Suurjänniteliittymän liittymismaksu määräytyy seuraavan kaavan mukaan:

L = a + b*P

missä

L = liittymismaksu [€]

a = sisältää välittömät liittämiskustannukset ja liittyjää varten mahdollisesti rakennettavan johdon rakentamiskustannukset sekä mahdolliset muut liittymisestä välittömästi johtuvat kustannukset.

b = on kapasiteettivarauskustannus, joka myös kattaa olemassa olevan suurjänniteverkon vahvistamisen.

b on 26,00 €/kVA.

P = on suurjänniteliittymän muuntamoiden yhteenlaskettu nimellisteho [kVA].

Liittymismaksun osuus a, joka sisältää välittömät liittämiskustannukset, on arvonlisäverollinen ja palautuskelvoton.

Liittymismaksun osuus b joka sisältää kapasiteettivarauskustannuksen on arvonlisäveroton ja palautuskelpoinen.

Liittymän koon muuttuminen

Muutostilanteessa nykyinen liittymä irtisanotaan ja tilalle tehdään uutta liittymistehoa vastaava uusi liittymissopi- mus liittymismaksuhinnastoon perustuvalla hinnoittelulla.